Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Phường Quảng Tâm  - TP.Thanh Hóa
 Bao-cao-SDT-lien-he-mot-cua-tra-ket-qua-thu-tuc-hanh-chinh-958(13.10.2023_10h36p47)_signed.pdf

    
UỶ BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG QUẢNG TÂM
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
 
Số: 149/TB-UBND
 
 
Quảng Tâm, ngày 12 tháng 10 năm 2023
                 
 
THÔNG BÁO
Số điện thoại hỗ trợ tại Bộ phận một cửa UBND phường
 

UBND phường Quảng Tâm công khai tại trụ sở và trên trang tin điện tử của Bộ phận Một cửa họ, tên, chức danh, số điện thoại theo quy định tại Khoản 7 Điều 9 Nghị định 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ.
 
STT
Họ tên
Chức vụ, đơn vị
Chức vụ tại Bộ phận Một cửa
Lĩnh vực Bộ phận Một cửa
Số điện thoại
 
 
Số điện thoại hỗ trợ (để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, thắc mắc cũng như hỗ trợ, hướng dẫn, giải đáp cho công dân về thực hiện thủ tục hành chính):02373.675.707
 
 
Bộ phận Một cửa phường Quảng Tâm
1
Nguyễn Văn Lợi
Phó chủ tịch UBND phường
Trưởng bộ phân
Phụ trách chung
0987.981.677
 
2
Đào Đình Cương
Văn phòng - thông kê
Thành viên
Tổ trưởng, Tiếp công dân, bồi thường Nhà nước
092.155.1975
 
3
Lê Đức Ngoan
Văn phòng - thông kê
Thành viên
Kiểm soát TTHC, xử lý đơn thư
0946.276.678
 
4
Nguyễn Thị Phương
Tư pháp - Hộ tịch
Thành viên
Hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi
0396.817.308
 
5
Nguyễn Văn Hùng
Địa chính
Thành viên
Đất đai, xây dựng, Trật tự đô thị
0983.478.482
 
6
Mai Thị Vân
Địa chính
Thành viên
Đất đai, xây dựng, Môi trường
0378.603.945
 
7
Lê Thị Chanh
Văn hóa - xã hội
Thành viên
Chính sách, BHXH, BHYT, người có công, mai táng phí, dân số
0987.916.157
 
8
Phạm Văn Bảy
Văn hóa - xã hội
Thành viên
Văn hóa, giáo dục tôn giáo, Lễ hội
0845.978.686
 
 
Nơi nhận:
Trung tâm hành chính công Tỉnh, thành phố;
TT Đảng ủy, HĐND, UBND;
MTTQ, các ban ngành đoàn thể;
Đài truyền thanh;
- Lưu: VT.
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
 
 
 
Nguyễn Văn Lợi
 

Công khai kết quả giải quyết TTHC

ĐIỆN THOẠI HỮU ÍCH

Số điện thoại tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính
02373.742.289